Lunes, Oktubre 31, 2016

Mag-aral tayo ng mga bagong salita

Abnegation - noun. self denial; Filipino: pagpapakasakit
Halimbawa:
The prince finally realized what is important in life, and gave up all his worldly goods as start of his abnegation.
Abrogate - verb. to annul or repeal; Filipino: magpawalang-bisa
Halimbawa:
The new cabinet secretary would like to abrogate the existing color coding scheme to improve traffic problems in major cities of the country.

Ad hominem - Latin. short for argumentum ad hominem which is arguing by appealing to emotion; attacking the motive, character or other attribute of the person making the argument; 
Halimbawa:
Attacking the CEO because of his irrational behavior is an ad hominem strategy.
Harbinger - noun. a person or thing that signals the approach of another; Filipino: tagapagbalita
Halimbawa:
The 9-day straight rainpour is enough harbinger that the rainy season is upon us.

Lackey - noun. a servant; Filipino: tagasunod
Halimbawa:
Would you vote for a political candidate who treats women like servants and men like lackeys?

Singularity - noun. condition or state of being unique; Filipino: kakaibahan
Halimbawa:
What's admirable about him is his determination and singularity of purpose to eliminate prohibited drugs in the Philippines.

Biyernes, Oktubre 28, 2016

DepEd ALS sa Lopez, QuezonGusto mo bang makatapos ng pag-aaral, subalit hindi mo kayang pumasok araw-araw sa paaralan? Ang ALS Lopez West ay nagbibigay ng libreng skills training at livelihood program bukod pa sa alternative learning ng DepEd.

Makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng mga detalyeng ito:
Contact: 0912-615-3725
Office: ALS Lopez West Learning Center, LWES Bldg1., Lopez, Quezon
Email: alslopez_west@yahoo.com

Bisitahin ang: http://alslopezwestquezon.weebly.com/

Lunes, Oktubre 24, 2016

ALS Accreditation and Equivalency Test A & E TestAno ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test?

Ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test o A&E Test ay isang programa sa ilalim ng Bureau of Alternative Learning System ng DepEd. Ang mga makakapasa dito ay makakakuha ng certification katumbas ng dalawang learning levels - elementary at secondary (o high school).

Katumbas din ito ng regular na pag-aaral.

Ang A&E Test ay paper and pencil-based at may mga multiple-choice na tanong at pagsulat ng essay. Ang mga tanong sa A&E Test ay ayon sa limang learning strands ng ALS Curriculum:


 1. Komunikasyon sa Filipino - Communication Skills
 2. Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - Problem Solving and Critical Thinking
 3. Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - Sustainable Use of Resources/Productivity
 4. Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - Development of Self and a Sense of Community / Value of Collaboration
 5. Pagpapalawak ng Pandaigdigang Pananaw - Expanding One's Own World Vision

Huwebes, Oktubre 20, 2016

Grade 5 English Reviewer: Run-on Sentences

CTTO

A run-on sentence consists of two or more independent clauses that are not properly joined or seperated.

There are two basic types of run-on sentences:
 1. Fused sentence
 2. Comma splice

In fused sentences, two or more independent clauses “run together” with no punctuation.
Ex: My crown serves as a canopy to the grass below my roots sip the water.

In comma splice, two or more independent clauses are joined by a comma.
Ex: My crown serves as a canopy, my roots sip the water.

There are 3 ways of correcting run-on sentences.
 1. Use a period and a capital letter to turn a run-on sentence into two seperate sentences.

2.   Use a comma and coordinating conjunctions. The coordinating conjunctions are: are, or, but, nor, for, so, and, yet.


3. Use a semicolon. Determine the independent clauses and seperate them with a semicolon.

Biyernes, Oktubre 14, 2016

K to 12 ayon sa Philippine Business for Education

Mga katangian ng K-12 credit: PBEd.ph
Ang K to 12 ang bagong basic education framework ng Pilipinas. Nagdagdag ito ng dalawang taon sa elementarya at high school na antas ng pag-aaral. Layunin ng K to 12 na ipalaganap ang lifelong learning, kagalingan sa mga teknikal at non-teknikal na kasanayan, at paghahanda para sa mapipiling track ng estudyante.

K to 12 Features
Narito ang mga natatanging katangian nito:

 • Universal Kindergarten - Lahat ng batang Filipino ay magsisimulang mag-aral sa edad na 5-taon. Ito ay para may sapat silang panahon para mag-adjust para sa formal na edukasyon.
 • Mother Tongue-Based Multilingual Education - Ang mga bata'y mabilis matuto gamit ang kanilang nakasanayang wika. Simula sa Grade 1, itinuturo ang Mother Tongue, English at Filipino.
 • Contextualization at Paglilinang - Ang mga paksang tinuturo ay ayon sa lokal na kultura, kasaysayan at kaganapan. Mga usapin gaya ng disaster risk reduction, climate change adaptation, at ICT o information communications technology ay nakasama sa kurikulum.
 • Pahagdang Paglago - Ang mga aralin ay itinuturo ng mula simple at humihirap habang umaakyat ng antas ang mag-aaral. Ang mga subject gaya ng Biology, Geometry, at Chemistry ay itinuturo sa elementarya.

K-12 tracks credit PBEd.ph

Tracks
Bibigyan ng mga assessment exam ang mga mag-aaral para matulungan kung saang track sila nababagay ayon sa kanilang kakayanan at interes.

 • Akademiko - May apat na strand sa ilalim ng academic:
  1. General Academic (GA),
  2. Accountancy, Business and Management (ABM),
  3. Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM),
  4. Humanities and Social Sciences (HUMSS)
 • Technical-Vocational Livelihood - May apat na strand sa ilalim ng technical-vocational livelihood:
  1. Information and Communications Technology (ICT),
  2. Home Economics (HE),
  3. Agri-fishery Arts,
  4. Industrial Arts
 • Palakasan - hinahanda ang mga mag-aaral para sa mga trabahong nabibilang sa sports, health, fitness at recreation
 • Sining at Disenyo - tinataguyod ang mga estudyante sa mga kakayanang pang-sining para magtagumpay sa pagdidibuho, at creative industries
Time Frame K-12 credit PBEd.ph
Gaano Katagal ang Pag-aaral sa K to 12?
Binubuo ang K to 12 ng kindergarten, anim na taon sa elementarya, apat na taon sa junior high school, at dalawang taon sa senior high school.

Pagkatapos ng K to 12, Ano na?

 1. Maaring dumiretso sa kolehiyo o technical education dito o sa ibang bansa
 2. Maaring magtrabaho dahil may kakayanan at karanasan ang mga K to 12 graduates 
 3. Maaring magtayo ng sariling negosyo
Maling Akala tungkol sa K to 12
 • Magastos magpa-aral ng K to 12 - dahil sa dinagdag na dalawang taon, maari nang magtrabaho ang graduate ng K to 12
 • Sapat na ang 10 taon sa basic education - Napipilitan ang mga batang aralin ang 12 taong kaalaman sa 10 taon lamang
 • Madaragdagan ang out-of-school dahil sa K to 12 - Dahil sa mga tracks, mas matututunan ng mga kabataan ang interes nila. Kaya maiiwasan ang mga kaso ng disinteres sa pag-aaral.
 • Hinahayaan nitong magtrabaho ang kabataan na wala pang kahandaan sa pagtatrabaho - Ang mga graduate ng K to 12 ay 18-anyos. Ito ang tamang edad sa pagtatrabaho.
 • Daragdagan ng K to 12 ang mga OFW - Ang mga graduate ng K to 12 ay mas makakakuha ng mataas na sahod kung pipiliin nilang magtrabaho sa ibang bansa dahil kapantay na ng edukasyon sa Pilipinas ang global na antas.
 • Hindi mahalaga ang K to 12 dahil kunti lamang sa mga Pilipino ang nag-aaral sa abroad - Ang mga Pilipinong nakakapag-aral sa abroad ay makatatanggap na ng kapantay na diploma at degree dahil sa karagdagang dalawang taon ng K to 12.
 • Hindi sapat na paghahanda ang high school sa pagtatrabaho - Ang K to 12 ay hinahanda ang graduates nito para sa kolehiyo, empleyo o negosyo.
 • Sa halip na nagdagdag ng taon sa pag-aaral, dapat ay nagdagdag na lang ng mga guro at pasilidad sa eskwela - Ang karagdagang dalawang taon ng K to 12 ay nangangailangan din ng 
 • May 80,000 mangagawa sa kolehiyo ang mawawalan ng trabaho - Kahit na may 25,090 ang apektadong manggagawa, kinakailangan naman ng 30,000 guro at 6,000 non-teaching employees dahil sa K to 12
 • Madaragdagan ang trabaho ng mga high school teacher - Nasa batas na anim na oras lamang dapat magturo ang mga guro sa isang araw
 • Produkto ito ng kolonyal na pag-iisip ng mga Pilipino - ang Mother Tongue component ng K to 12 ay magtataguyod ng kalinangan tungkol sa nasyonalismo


Hango mula sa PBEd.ph