Pagtuturo gamit ang positive discipline: Kindergarten

Paano ba magagamit ng mga guro ang positive discipline sa kanilang pagtuturo? Narito ang ilang rekomendasyon at kagandahan ng paggamit nito sa loob ng klasrum.

ctto

Ang positive discipline ay isang holistic approach na sumasakop sa asal, kilos, at paraan ng pagkatuto sa loob ng klasrum. Kasama din dito ang mga ugnayan niya sa mga kamag-aral at iba pang tao sa paaralan.

Gamit ang positive discipline, inaalam ng guro ang mga kalakasan ng mga mag-aaral at lalong pinapalakas ang mga iyon kaugnay ng pagtuturo. Dahil dito, tumataas ang kumpiyansa ng mga estudyante at tiwala sa sarili.

Iginagalang din ng positive discipline ang kakayanan at pagkakaiba ng bawat estudyante. Inaalam nito ang puno ng maling asal at learning difficulty, mula doon gumagawa ang guro ng paraan at inaayos ang kalagayan ng klasrum para masolusyunan ang mas malalim na suliraning ito.Kindergarten: Patuloy na pag-iyak
Bilang isang guro, napansin mong may isa kang mag-aaral na laging umiiyak, sumisigaw, at ayaw kumawala sa kanyang ina tuwing umaga sa inyong klasrum. Napansin mong dahil dito, nagugulo ang inyong klase at nakakakuha ng atensyon mo. Anong maari mong gawin nang hindi nasasaktan ang bata?

Step 1: Alamin ang posibleng dahilan sa inaasal ng bata.
 1. Maaring ito ang unang pagkakataong nawawalay siya sa ina o magulang.
 2. Nahihirapan siyang mag-adjust sa mga bagong sitwasyon.
 3. Ang mga bagong sitwasyon at tao para sa bata ay nagdudulot ng intense response mula sa kanya.
 4. Takot siya sa bagong lugar - ang paaralan, o silid aralan.
 5. Hindi niya alam kung kailan babalik ang kanyang ina.
 6. May pangit siyang karanasan tungkol sa pag-alis ng ina sa kanya.
 7. Nahihirapan ang batang kalmahin ang loob.
 8. Natatakot siya sa iyo, ang kanyang titser, dahil may nagsabi sa kanyang matatapang ang mga titser.
 9. Nakikita niyang ang isang titser ay nakakatakot.
Step 2: Balikan ang iyong long-term goal bilang titser.
 1. Nais mong maramdaman ng bata na ligtas at  masaya sa klasrum.
 2. Nais mong dahan-dahang maging kumportable ang bata sa mga bagong lugar.
 3. Nais mong maging independent ang bata at kaya ang sarili niya.
 4. Nais mong matutunan ng batang maayos ang kanyang nararamdaman
Step 3: Sa sitwasyong ito, paano mo malalagyan ng structure sa klasrum?
 1. Sabihan ang bata ng mga gagawin sa klase.
 2. Itanong kung ano ang gusto ng bata at ipakita kung paano niya ito magagawa sa klasrum.
 3. Sabihin sa batang siguradong babalikan siya ng ina pagkatapos ng klase.
 4. Ipakilala ang bata sa isa pang kaklase na maaring maging supportive.
 5. Tanungin ang bata ng paraan para maiayos ang pakiramdam.
Step 5: Pagtugon gamit ang positive discipline.
Sama-samang gawin ang nailista sa #4. Sa paggawa ng lahat ng ito, mararamdaman ng bata ang positibo tungkol sa sitwasyon. Malalaman niyang siya ay ligtas. Sa pamamagitan ng pagtingin sa sitwasyon ayon sa tingin ng bata, nagagawan natin ng solusyon ang problema ng may warmth at structure.Mga Komento

Kilalang Mga Post