National Standardized Test

Sino ang dapat kumuha ng National Standardized Test?
  Tagubilin sa lahat ng mga paaralan. Ito ay paraan upang masukat ang kagalingan ng mga eskwelahan at mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, naihahambing ang lahat ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas, isang kailangan ng DepEd. 
  The National Standardized Test is recommended for all schools in the Philippines. It is an assessment tool by the Department of Education (DepEd) for both schools and students. It measures the competency and maps out schools' performance.
Elementary Level Competency Measure - ELCOMAmount: P320.00 per student
Duration: 2 hours 40 minutes (150 items)
Coverage:
English
 • Vocabulary consisting of synonyms and antonyms
 • Grammar and usage
 • Reading comprehension
Math
 • Fundamental operations
 • Problem solving
Filipino
 • Talasalitaan
 • Pagsulat
 • Pagbasa
Science
 • General/ Earth Science
 • Introductory Biology
 • Introductory Physics/Chemistry
Non-verbal Reasoning
 • Figure and analogies
 • Figure series
College Scholastic Aptitude - CSATAmount: P300.00 per student
Duration: 2 hours 35 minutes (150 items)
Coverage:
English
 • Verbal analogies
 • Grammar and usage
 • Reading comprehension
MathScienceInductive Reasoning

Mga Komento

Kilalang Mga Post