ALS Accreditation and Equivalency Test A & E TestAno ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test?

Ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test o A&E Test ay isang programa sa ilalim ng Bureau of Alternative Learning System ng DepEd. Ang mga makakapasa dito ay makakakuha ng certification katumbas ng dalawang learning levels - elementary at secondary (o high school).

Katumbas din ito ng regular na pag-aaral.

Ang A&E Test ay paper and pencil-based at may mga multiple-choice na tanong at pagsulat ng essay. Ang mga tanong sa A&E Test ay ayon sa limang learning strands ng ALS Curriculum:


  1. Komunikasyon sa Filipino - Communication Skills
  2. Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - Problem Solving and Critical Thinking
  3. Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - Sustainable Use of Resources/Productivity
  4. Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - Development of Self and a Sense of Community / Value of Collaboration
  5. Pagpapalawak ng Pandaigdigang Pananaw - Expanding One's Own World Vision

Mga Komento

Kilalang Mga Post