K to 12 ayon sa Philippine Business for Education

Mga katangian ng K-12 credit: PBEd.ph
Ang K to 12 ang bagong basic education framework ng Pilipinas. Nagdagdag ito ng dalawang taon sa elementarya at high school na antas ng pag-aaral. Layunin ng K to 12 na ipalaganap ang lifelong learning, kagalingan sa mga teknikal at non-teknikal na kasanayan, at paghahanda para sa mapipiling track ng estudyante.

K to 12 Features
Narito ang mga natatanging katangian nito:

 • Universal Kindergarten - Lahat ng batang Filipino ay magsisimulang mag-aral sa edad na 5-taon. Ito ay para may sapat silang panahon para mag-adjust para sa formal na edukasyon.
 • Mother Tongue-Based Multilingual Education - Ang mga bata'y mabilis matuto gamit ang kanilang nakasanayang wika. Simula sa Grade 1, itinuturo ang Mother Tongue, English at Filipino.
 • Contextualization at Paglilinang - Ang mga paksang tinuturo ay ayon sa lokal na kultura, kasaysayan at kaganapan. Mga usapin gaya ng disaster risk reduction, climate change adaptation, at ICT o information communications technology ay nakasama sa kurikulum.
 • Pahagdang Paglago - Ang mga aralin ay itinuturo ng mula simple at humihirap habang umaakyat ng antas ang mag-aaral. Ang mga subject gaya ng Biology, Geometry, at Chemistry ay itinuturo sa elementarya.

K-12 tracks credit PBEd.ph

Tracks
Bibigyan ng mga assessment exam ang mga mag-aaral para matulungan kung saang track sila nababagay ayon sa kanilang kakayanan at interes.

 • Akademiko - May apat na strand sa ilalim ng academic:
  1. General Academic (GA),
  2. Accountancy, Business and Management (ABM),
  3. Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM),
  4. Humanities and Social Sciences (HUMSS)
 • Technical-Vocational Livelihood - May apat na strand sa ilalim ng technical-vocational livelihood:
  1. Information and Communications Technology (ICT),
  2. Home Economics (HE),
  3. Agri-fishery Arts,
  4. Industrial Arts
 • Palakasan - hinahanda ang mga mag-aaral para sa mga trabahong nabibilang sa sports, health, fitness at recreation
 • Sining at Disenyo - tinataguyod ang mga estudyante sa mga kakayanang pang-sining para magtagumpay sa pagdidibuho, at creative industries
Time Frame K-12 credit PBEd.ph
Gaano Katagal ang Pag-aaral sa K to 12?
Binubuo ang K to 12 ng kindergarten, anim na taon sa elementarya, apat na taon sa junior high school, at dalawang taon sa senior high school.

Pagkatapos ng K to 12, Ano na?

 1. Maaring dumiretso sa kolehiyo o technical education dito o sa ibang bansa
 2. Maaring magtrabaho dahil may kakayanan at karanasan ang mga K to 12 graduates 
 3. Maaring magtayo ng sariling negosyo
Maling Akala tungkol sa K to 12
 • Magastos magpa-aral ng K to 12 - dahil sa dinagdag na dalawang taon, maari nang magtrabaho ang graduate ng K to 12
 • Sapat na ang 10 taon sa basic education - Napipilitan ang mga batang aralin ang 12 taong kaalaman sa 10 taon lamang
 • Madaragdagan ang out-of-school dahil sa K to 12 - Dahil sa mga tracks, mas matututunan ng mga kabataan ang interes nila. Kaya maiiwasan ang mga kaso ng disinteres sa pag-aaral.
 • Hinahayaan nitong magtrabaho ang kabataan na wala pang kahandaan sa pagtatrabaho - Ang mga graduate ng K to 12 ay 18-anyos. Ito ang tamang edad sa pagtatrabaho.
 • Daragdagan ng K to 12 ang mga OFW - Ang mga graduate ng K to 12 ay mas makakakuha ng mataas na sahod kung pipiliin nilang magtrabaho sa ibang bansa dahil kapantay na ng edukasyon sa Pilipinas ang global na antas.
 • Hindi mahalaga ang K to 12 dahil kunti lamang sa mga Pilipino ang nag-aaral sa abroad - Ang mga Pilipinong nakakapag-aral sa abroad ay makatatanggap na ng kapantay na diploma at degree dahil sa karagdagang dalawang taon ng K to 12.
 • Hindi sapat na paghahanda ang high school sa pagtatrabaho - Ang K to 12 ay hinahanda ang graduates nito para sa kolehiyo, empleyo o negosyo.
 • Sa halip na nagdagdag ng taon sa pag-aaral, dapat ay nagdagdag na lang ng mga guro at pasilidad sa eskwela - Ang karagdagang dalawang taon ng K to 12 ay nangangailangan din ng 
 • May 80,000 mangagawa sa kolehiyo ang mawawalan ng trabaho - Kahit na may 25,090 ang apektadong manggagawa, kinakailangan naman ng 30,000 guro at 6,000 non-teaching employees dahil sa K to 12
 • Madaragdagan ang trabaho ng mga high school teacher - Nasa batas na anim na oras lamang dapat magturo ang mga guro sa isang araw
 • Produkto ito ng kolonyal na pag-iisip ng mga Pilipino - ang Mother Tongue component ng K to 12 ay magtataguyod ng kalinangan tungkol sa nasyonalismo


Hango mula sa PBEd.ph

Mga Komento

Kilalang Mga Post